Committed to Green en GEO certificering

Golfclub Driene speelt op een van de oudste bosbanen van Nederland. De golfbaan werd opgericht door de Twentsche Golfclub in 1926, omvat ca. 30 hectare en kent een mooie afwisseling van biotopen.
Golfclub Driene is er trots op dat zij reeds in 2008 als een van de eerste golfclubs in Nederland heeft ingespeeld op het NGF duurzaamheidsproject “committed to green”. Op initiatief van de Europese Golf Associatie (EGA) is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Het behelst het planmatig beheer van het groen en milieu op en om de golfbaan. Enkele jaren later is dit op Europees niveau verder uitgebouwd tot GEO wat staat voor Golf Environmental Organization.
De GEO organisatie heeft als doel de golfindustrie te versterken, door het ondersteunen van golfclubs en golfbaan-exploitanten bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij opereren. Golfbanen vormen een belangrijk ecologisch element voor hun omgeving; golfbaaneigenaren hebben een bijzondere verantwoordelijkheid t.a.v. het verbeteren van het milieu en het stimuleren van een meer duurzame levensstijl.
Internationaal wordt GEO erkend door onder meer de Europese Tour, de reeds genoemde EGA, de Royal & Ancient of St.Andrews en de European Golf Course Owners Association (EGCOA). In Nederland wordt toekenning van het GEO certificaat ondersteund en gefaciliteerd door de NGF. Golfclub Driene heeft als een van de eerste golfclubs dit GEO-certificaat behaald in september 2010. Hercertificering vond plaats in 2013 en is nu, anno februari 2017, opnieuw verkregen.

“Een goed natuur- en milieubeleid is bevorderlijk voor de gehele golfsport.

GEO-certificering is daarbij een belangrijk hulpmiddel”.

 

Wat behelst het GEO certificaat?

Een GEO certificaat wordt toegekend wanneer een golfbaaneigenaar kan aantonen dat hij op alle belangrijke aspecten van beheer en ontwikkeling van zijn baan voldoet aan door GEO gestelde eisen. GEO heeft een zestal aandachtsgebieden gedefinieerd, waarbinnen gedetailleerde criteria zijn ontwikkeld, waaraan de beheerder wordt getoetst.
Deze 6 aandachtsgebieden zijn:

1) Landschap en ecosysteem

Golfterreinen zijn grote, natuurlijk ingerichte ruimtes die onderdak bieden aan meerdere habitattypen met karakteristieke flora en fauna. Dit is een goede reden om de ecosystemen op het golfterrein te beschermen en te verbeteren. Zo pogen we de vleermuizenpopulatie aan de rechterkant van hole 1 te beschermen. De aanwezigheid van groene specht en de groei van de (beschermde) wilde zegge zijn indicatoren voor de kwaliteit van de omgeving.

2) Water

Water is een van de meest delicate onderwerpen bij het management van golfbanen. Het is belangrijk een verantwoord watermanagement na te streven. Dit geldt zowel voor de kwaliteit als de kwantiteit van het water. Het op Driene gebruikte water voor besproeiing van greens en tees worden geheel onttrokken uit natuurlijke bronnen zoals grond- en regenwater.

3) Energie en energiebronnen

Van golfbaanexploitanten wordt verwacht dat zij laten zien actief bezig te zijn met het verbeteren en verduurzamen van hun energieverbruik en het zoeken naar alternatieve energiebronnen. Zo wordt het gebruik van zonnecollectoren momenteel bestudeerd.

4) Materiaal en ketenbeheer

Door het bij voorkeur gebruiken van duurzame producten en leveranciers kan de golfclub laten zien maatschappij- en milieuvriendelijke maatregelen breed toe te passen. Gepoogd wordt bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren.

5) Milieukwaliteit

Golfbaaneigenaren kunnen de kwaliteit van lucht, water en aarde verbeteren. Aandacht voor afvalwater, voor het gebruik van schadelijke materialen en preventie van vervuiling zijn van groot belang om de milieukwaliteit te verbeteren. Goede afvalverwerking (plastic in de baan!) is een punt van aandacht.

6) Mens en Maatschappij

Golfbanen spelen een rol in de maatschappij. Zij kunnen hun sociale- en economische waarden ventileren om op die manier een voorbeeld te geven voor een meer duurzame manier van leven, werken en spelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat golf een meerwaarde levert voor zowel maatschappij als leefomgeving.

Rol Baancommissie en GEO werkgroep

Binnen GCD is de baancommissie o.l.v. John Huls verantwoordelijk voor alle reilen en zeilen rond het groenbeheer van het golfterrein. Dus ook op de activiteiten gericht op voortzetting en ontwikkeling van de GEO-certificering. Daartoe werd recent de GEO-werkgroep opgericht bestaande uit o.a. Frank van den Bergh, Robin Gray (namens het bestuur), André Bijkerk en Peter Roering (hoofdgreenkeeper). Zij zijn druk in de weer geweest om alle vanuit de Schotse organisatie gestelde vragen via een speciale GEO-website te beantwoorden. De benodigde documentatie m.b.t. het beheer van het golfterrein is aanzienlijk en vereiste vele manuren. Deze verdienen zich echter grotendeels terug omdat we, ook m.b.t. wet- en regelgeving, alles goed gedocumenteerd in kaart hebben gebracht.
Voor nadere inlichtingen: Frank van den Bergh, voorzitter GEO-werkgroep Baancommissie

Twee documenten

De executive summary van het rapport van de audit (9 december 2016) is in het document Driene – audit 2016 – PK17-01-2107 na te lezen.
Frank van den Bergh heeft met hulp van de werkgroepleden het
Zorgplan milieu&veiligheid opgesteld. Het zorgplan vormt de basis voor verbeterpunten en plannen voor de komende jaren.

Frank van den Bergh

Frank van den Bergh

Voorzitter GEO-werkgroep van de Baancommissie