Financiële commissie

In artikel 12, lid e van het Huishoudelijk Reglement is de onderstaande tekst opgenomen:
Conform artikel 14 lid 4 van de Statuten van de Vereniging benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een financiële commissie van tenminste twee personen. Naast hetgeen waarmee de wet en/of de statuten de financiële commissie belast, heeft deze commissie een klankbordfunctie. Deze klankbordfunctie kan er toe bijdragen dat besluitvorming met financiële consequenties lopende het jaar besproken kunnen worden.

Deze klankbordfunctie kan er toe bijdragen dat besluitvorming met belangrijke financiële consequenties lopende het jaar besproken kunnen worden.
De praktijk is dat de leden van deze commissie enige keren per jaar met de penningmeester overleggen. Zoals verwoord in het HR, heeft deze commissie een klankbordfunctie. Het zijn van ‘gewoon’ een kascommissie is enigszins achterhaald. De accountant doet immers het gedetailleerde controlewerk. Belangrijker is te volgen of beleidsuitgangspunten in financiële zin sporen met een aan de leden gepresenteerde toekomstvisie.